İlkokul

"Yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen nesiller"

Başakşehir İlkokulu eğitim öğretim çalışmaları; bilgiyi araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kurma becerisi gelişmiş, çevreye ve topluma duyarlı, bilgili, öğrenmeye açık, problem çözme becerisi yüksek bireyler yetiştirmek üzere yola çıkmış bir anlayış üzerine kurulmuştur. Bu eğitim anlayışı öğrencilerini seven, onlara saygı duyan, gelişime açık, iletişimi güçlü, öğretmenlik mesleğini bir hayat felsefesi haline getiren güler yüzlü öğretmenler tarafından gerçekleştirilir.

İlkokulda öğrencilere hem sosyal yaşama hem de akademik yaşama dayalı temel bilgilerin verilmesi hedeflenir. Bu iki şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır: İlki bireyin doğuştan getirdiği yeti ve becerilerin ortaya çıkarılması, diğeri de eğitim ile yaşam arasındaki bağın kurulmasıdır. Bu modelle yetişen çocuklar sağlam akademik temellerin yanı sıra sosyal becerileri ve özgüvenleri yüksek, doğaya ve insanlığa saygılı bireyler olarak yetişiyor.

Matematik Eğitimi

Başakşehir İlkokulunda matematik bir ders olarak değil, eğlenceli bir etkinlik, yaşamın bir parçası olarak görülür. Derslerimizde öğretmenlerimiz akıllı tahta sistemini kullanarak öğretilenlerin kalıcı hale gelmesini sağlar. Bu etkinliklerle her öğrencinin matematiği kolayca öğrenebileceği, günlük yaşamda uygulayabileceği, ezberden uzak, değişik çözüm yöntemleri bulabileceği bir ders haline getirmeye çalışıyoruz. Derslerimizi videolar, slaytlar, filmler, oyunlar, resimler, öğrenci sunumları, karikatür ve her derste yer verilen drama çalışmaları ile renklendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca ortaokul ve lise yıllarında öğrenciler için bir korku haline gelen matematiği sevdirmeyi amaçlayan akıl ve zeka oyunları gibi oyun etkinlikleriyle matematik öğretimini eğlenceli bir hale getirerek öğrencilerimiz için matematiği kolay bir ders yapmayı hedefliyoruz

Fen ve Teknoloji Eğitimi

Bu derste amacımız öğrencilerimizin çevrelerindeki canlı ve cansız varlıkları yakından tanımalarını sağlamak, onlara her canlının yaşama hakkı olduğunu benimsetmek, yaşadığımız çevrenin korunması gerektiği bilincini yerleştirmek, doğa olaylarının nedenlerini araştırarak bunların oluşumlarını deneylerle saptayarak öğrenmenin hazzını yaşatmaktır. Üçüncü sınıftan itibaren laboratuvar ortamında küçük gruplar halinde deneyler yapılması, sonuca ulaşılması, sonucun fen terimleriyle ifade edilebilmesi sağlanmaktadır. Akıllı tahta ve internet ortamında görsel ağırlıklı sunularla deney sonuçları karşılaştırılmakta, saptanan hedeflere ulaşılmaktadır.

Türkçe Eğitimi

Türkçeyi doğru ve yerinde kullanan, kendini ifade eden, girişimci, iletişim becerisi gelişmiş, sorun çözen, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, olayları ve durumları değerlendiren bireyler yetiştirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarıyla yabancı dil eğitimini hem çağdaş hem de eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı oluşturuyoruz. En etkili dil öğretimi aktif öğrenci katılımını destekleyen, öğrencinin tamamen uygulama ve konuşmaya yönelik etkinliklerin içinde olduğu yöntemdir. Bizler de bu nedenle İngilizce gramer derslerinin dışında her sınıfa tamamen konuşmaya yönelik İngilizce dersleri vermeyi hedefliyoruz. Yabancı dil derslerinde okuma, anlama, dinleme ve kelime bilgisi becerilerini geliştirmelerini sağlayıcı etkinlikler düzenlenmekte, pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesi sağlanmaktadır. Okulumuzda anasınıfından itibaren İngilizce dil eğitimi, 5. sınıftan itibaren de ikinci bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz uluslararası yabancı dil sınavlarına girerek bu başarılarını belgelemektedirler.  Öğrencilerimizin dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini öğrendikleri yabancı dilde geliştirmeleri için okulumuzda  yabancı dil öğretmenlerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin eğitim – öğretim dönemi boyunca akademik başarılarının geliştirilmesini gerçekleştirmek için çeşitli uygulamalar yapılır. Sezon başında uygulanan hazırbulunuşluk sınavıyla öğrencilerimizin bir önceki öğretim yılından yeni döneme geçerkenki hazır olma düzeyi tespit edilir. Dönem içinde testler, deneme sınavları uygulanır. Uygulanan bu testler ve deneme sınavlarında her öğrencinin hangi konularda eksiği olduğu sınav sonucuna göre rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından tespit edilir. Bu eksikliklerin tamamlanması için de hafta içi ders çıkışlarında ve cumartesi günü öğrenciye ya birebir ya da 4-5 kişilik gruplar halinde zayıf olduğu konularda takviye eğitim verilir. Böylelikle öğrencinin öğrenmesi sağlanır. Yıl içinde uygulanan proje ve performans ödevleriyle öğrencilerimizin hem araştırma inceleme becerisi kazanmalarını sağlıyoruz hem de öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmelerini hedefliyoruz. Bu ödevlerle de birey temelli öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirlemeye yönelik ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uygulaması da yapılarak eğitim öğretim uygulamalarına yönelik veriler sunulmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanan bireyler olarak yetişmesi için bilgisayar laboratuvarımız çok aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz daha ilkokul döneminde word, excel, powerpoint, movie maker vb. programları kullanan bireyler olarak yetiştirilmektedir. Bunların yanı sıra bilişim teknolojilerini diğer ders alanlarında da etkin olarak kullanabilen bireyler olarak bilişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahip olurlar. Ayrıca öğrencilerimizin bilgisayarı ve interneti doğru ve etkili kullanma alışkanlığına sahip olabilmesi için de hem sınıf öğretmenleri hem de rehber öğretmen tarafından gerekli yönlendirmeler yapılmakta, böylelikle öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri sağlanmaktadır.

Görsel Sanatlar/Müzik Eğitimi

Bu derslerimizin amacı öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, yaratıcı yorumlama, yaratıcı problem çözme,  dinleme ve görmeye dayalı becerilerin geliştirilmesidir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde; karakalem, çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, kolaj, sulu boya, pastel, kil ve toprak çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde yaptıkları çalışmalar sergilenir ve öğrencilerimizin yaşama başarısında kendine güvenin ilk adımları atılmış olur. Öğrencilerimiz sanatsal yaşama doğru ilk adımı atmış olurlar. Müzik derslerinde de öğrencilerimizin müzik enstrümanlarını tanımaları, sesleri ayırt etmeleri, ritmik çalışmalar yapmaları, notalar, müzikli oyunlar vb. çalışmalar yapılır. Dönem içinde uygulanan dinletilerle öğrencilerimizin müzik becerilerinin sunumu sağlanır. Toplumun önüne çıkma, kendini ifade etme becerileri geliştirilerek özgüvenlerinin oluşumu sağlanır.

Beden Eğitimi

Öğrencilerimizin hayatında sporu etkili bir şekilde yerleştirmek öğrencilerimizin hem fiziksel hem de düşünsel gelişimleri için önemlidir. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerle ekip ruhunu kazanmaları, işbirliği içinde çalışmaları, sorumluluk almaları, lidere uymaları, liderlik yapabilmeleri, mücadele etmeleri, kazanma ve kaybetme olgularını tanımaları hedeflenen davranışlar arasında yer almaktadır. Spor şenlikleri, yüzme şenlikleri, voleybol, futbol, basketbol, badminton, tenis turnuvalarıyla öğrencilerimizin sportif yönünü zenginleştirmek bizim önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca bu genel çalışmaların dışında özel yetenekli öğrencilerin beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından keşfedilerek öğrencilerimizin o alanda uzmanlaşması Türkiye ve Dünya derecelerini elde etmeleri hedefimizdir. Özellikle hafta sonunda düzenleyeceğimiz sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirilmesi önemli çalışmalarımızdır. Ayrıca Başakşehir Kolejinde okuyan her öğrenci spor dalları içinde önemli bir yere sahip olan, boy uzaması ve kemik gelişimi için gerekli olan, bütün kasların çalıştırıldığı tek spor branşı olan yüzme sporundan maksimum düzeyde istifa edecektir.

Kulüpler

Öğrencilerimizin daha küçük yaşlardan itibaren çevreyle sağlıklı bir şekilde diyalogunu oluşturmak, eşitlikçi ve demokratik bir ortam içinde sosyal ve kültürel hayatlarını ve yeteneklerini geliştirebilecekleri kulüpler oluşturarak sosyal açıdan da girişimci bir birey olarak yetişmesini sağlıyoruz. Okulumuzda okuyan her öğrenci birçok öğrenci kulübü üyesi olarak sosyal kişiliğini de geliştirir. Sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Başakşehir Kolejinde ilkokul öğrencileri sezon boyunca birbirinden farklı pek çok etkinliğe katılarak sosyal becerilerini, ilişkilerini geliştirirken hayatın renkli yönünü de yaşayarak eğitim öğretim hayatını sürdürmektedirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

PDR birimimiz öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ilk adımı olan ilkokulda sağlıklı, kendini bilen, tanıyan, kendine güven duyan, çevresiyle ve arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilen, sorun çözme becerileri yüksek, kendini doğru ifade edebilen, hem sosyal kişilik hem de akademik yönden başarılı bireyler yetiştirmek için gerekli çalışmalar yapar. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hem öğrencilerle hem velilerle bireysel ve grup çalışmaları yapmaktadır. Hem velilerimize hem öğretmenlerimize rehberlikle ilgili sunumlar yapılır, eğitimler verilir. Bu şekilde düzenlenen programlarla okul, aile işbirliği ile öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren okul sevgisiyle yetişmeleri sağlanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Hem yaşadıkları toplumda hem dünyada var olan sorunlara kayıtsız kalmamayı kendine bir ilke olarak seçen Başakşehir Koleji bu sorunların altından kalkacak ve bu sorunlarla mücadele edecek bir neslin temellerini daha ilkokul çağından itibaren oluşturmaktadır. Daha ilkokul döneminden itibaren öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilinci ve duyarlılık hissini aşılarken onlara dünyayı nasıl değiştirebileceklerini ve daha güzel bir dünya yapabileceklerini de  öğretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bu hissin oluşması için; kitap toplayıp ihtiyacı olanlara dağıtmak, geri dönüşümün önemini kavratmak, ağaç dikmek, engelliler için etkinlikler yapmak, savaş karşıtı etkinlikler yapmak, yeşile ve suya önem vermek,   doğayı sevdirmek, insan hakları, hayvan hakları vb. konularda öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlıyoruz.

basaksehir-koleji-cocuklar-egitim-etkinlik-24 copy